เรื่อง สุคนธบำบัดไทย เครื่องหอมไทย "แป้งร่ำ"

ตอนที่ 1
เปิดประวัติศาสตร์เครื่องหอมไทย แป้งร่ำ
ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power)
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย


ตอนที่ 2
วิธีทำแป้งร่ำเป็นอย่างไร?

สัมมนาวิชาการยกระดับการเพาะปลูกกัญชา ทางการแพทย์สู่มาตรฐานสากล

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ วิสาหกิจชุมชนนิคมสมุนไพรสัมพันธ์ตะวันตก ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

สัมมนาวิชาการภายใต้โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรแบบบูรณาการ

การประชุมวิชาการ
บรรยายเรื่อง แนวทางการเพาะปลูกและกำรเก็บเกี่ยวที่ดีของกัญชำทางการแพทย์
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดย นายสุรพงษ์ อนุตธโต นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมวิชาการ
บรรยายเรื่อง การเพาะปลูกพืชกัญชำทำงกำรแพทย์แบบระบบปิด (IndoorLighting) วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดย ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การประชุมวิชาการ
บรรยาย เรื่อง การเพาะปลูกกัญชำทำงกำรแพทย์แบบโรงเรือน (Green house)
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดย ดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

การประชุมวิชาการ
บรรยาย เรื่อง กำรเพำะปลูกพืชกัญชำทำงกำรแพทย์แบบระบบเปิด (Out door)
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดย รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อ านวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การประชุมวิชาการ วันที่ 15 มิถุนายน 2565

การประชุมวิชาการ
“อภิปรายหมู่เรื่อง เปิดขุมทรัพย์กัญชา เดินหน้าสู่สากล ” EP 4
วันที่ 15 มิถุนายน 2565
โดย นายวิฑูรย์ ปัญญากุล กรรมการมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดนนทบุรี นางสาวชลธิชา รักใคร่ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภญ.จิรารัตน์เพิ่มภูศรี เภสัชกรช านาญการ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา

การประชุมวิชาการ
“เสวนาเรื่อง การใช้กัญชาตามภูมิปัญญาไทย” EP 3
วันที่ 15 มิถุนายน 2565
โดย นพ.ประเสริฐ มงคลศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฉาง จ.อุทัยธาน ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ครอบครับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต นางชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย นายอร่าม ลิ้มสกุล หมอพื้นบ้าน และประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร เกาะเต่าจ.สุราษฎร์ธาน

การประชุมวิชาการ
“บรรยายพิเศษเรื่อง กัญชาเพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” EP2
วันที่ 15 มิถุนายน 2565
โดน นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก

การประชุมวิชาการ
“ปาฐกถาพิเศษ ปลดล็อคกัญชาเสรี ” EP 1
วันที่ 15 มิถุนายน 2565
โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทางเลือกสุขภาพ ชุด โยคะเพื่อการเจริญสมาธิ

Inforraphic : https://www.facebook.com/thaicam2019/

สายพันธุ์กัญชาภาคเหนือ EP. 5 คาวแดง

สายพันธุ์กัญชาภาคเหนือ EP. 4 แดงแม่ขะจาน 

สายพันธุ์กัญชาภาคเหนือ EP. 3 ม่วงแม่ขะจาน

 

สายพันธุ์กัญชาภาคเหนือ EP. 2 เขี้ยวงู

 

การบำบัดด้วยความร้อน คืออะไร ? และอาการเจ็บป่วยแบบไหน ? ที่สามารถรักษาโดยใช้ความร้อนบำบัด 

สุริยะนมัสการ เป็นการออกกำลังกายที่ช่วยอบอุ่นร่างกาย ควรเริ่มด้วยท่าสุริยะนมัสการก่อนจะทำท่าโยคะอาสนะอื่น ๆ สุริยะนมัสการประกอบด้วย 12 ท่วงท่าที่ช่วยให้กระดูกสันหลัง ได้เคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบ และช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ให้กับกระดูกสันหลังและร่างกายสำหรับผู้ที่ตัวแข็ง ถือว่ามีประโยชน์มาก ——————————— 

7 ประโยชน์สำคัญของสารต้านอนุมูลอิสระ
ร่างกายของเรา สร้างอนุมูลอิสระตลอดเวลา เซลล์ต่างๆ จะเสื่อมลงเรื่อยๆแบบไม่มีวันหยุด เราจึงแก่ลงทุกวัน ร่างกายก็จะเสื่อมสภาพถดถอยลง …แล้ว “สารต้านอนุมูลอิสระ” มีประโยชน์สำคัญยังไง ? มาดูกันเลยค่ะ

 

สายพันธุ์กัญชาภาคเหนือ EP. 1 แดงแม่ขะจาน

ที่ปรึกษา : ทันตแพทย์วิกิต ประกายหาญ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก

อาจารย์พันไมล์ ชัยเศวตสิริกุล นักพัฒนาอิสระ, นักเกษตรอินทรีย์อิสระ, ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยและต่างประเทศ

เรียบเรียงโดย : นางสาวณัฐณิชา ทิพย์รัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สมาธิบำบัด SKT เยียวยาการติดเชื้อ โควิด – 19

เทคนิคลิขสิทธิ์ โดย

รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี

7 อาหาร ต้านการอักเสบ !

อาการอักเสบมีสาเหตุที่เกิดขึ้นมากมาย ทั้งจากบาดแผลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้รักษาให้หายอย่างถูกวิธี หรืออาจจะเป็นการทำงานที่ผิดปกติของเซลล์ในร่างกายเอง

ดังนั้นไม่ว่าจะมีสาเหตุจากอะไร เราสามารถทานอาหารเหล่านี้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการอักเสบ ที่จะนำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมา

Facebook : กองการแพทย์ทางเลือก

youtube : กองการแพทย์ทางเลือก

IG : thaicam_news

tiktok : @thaicam_news

twitter : @thaicam7

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ ปลูก ผลิต แปรรูปสมุนไพรครบวงจร

หัวข้อการอบรม “การปลูก การแปรรูปวัตถุดิบ และเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวสมุนไพร”

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ ปลูก ผลิต แปรรูปสมุนไพรครบวงจร

หัวข้อการอบรม “การปลูก การพัฒนาสินค้าแปรรูป และกระบวนการสกัดสมุนไพร”

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ ปลูก ผลิต แปรรูปสมุนไพรครบวงจร

หัวข้อการอบรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการสกัดสมุนไพรและนวัตกรรมใหม่”

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

การประชุมวิชาการ
“การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทยครบวงจร ”
วันที่ 9 กันยายน 2564

การใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
โดย นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและแพทย์แผนไทยครบวงจร
โดย นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

อภิปรายกลุ่ม เรื่อง Thai Wellness Center to Medical hub of the word : Past 1

อภิปรายกลุ่ม เรื่อง Thai Wellness Center to Medical hub of the word : Past 2

เกณฑ์การประเมิน Wellness Center

โดย ผศ.ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวทางการออกประเมิน Wellness Center
โดย กองการแพทย์ทางเลือก คุณปารณัฐ สุขสุทธิ์

นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก

ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการข่าว 3 มิติ ณ วันที่ 11 กันยายน 2564

เกี่ยวกับการใช้ยาตำรับโฮมิโอพาธีย์รักษาโควิด-19​

สร้างเทรนด์สุขภาพไปพร้อมกับ Wellness Center

อโรมาเธอราปี (Aromatherapy) หรือ สุคนธบำบัด

คือ การบำบัดความเจ็บป่วยโดยการใช้กลิ่นหอม โดยใช้กลิ่นจากพืชธรรมชาติ

FUNCTIONAL FOODS 2021

การฝึกสมาธิบำบัด SKT

  รู้จัก “ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรไทยทะลายโควิด-19 

มีทั้งหมด 4 ภาษา 

  1. ภาษาไทย
  2. ภาษาอังกฤษ
  3. ภาษากัมพูชา
  4. ภาษาพม่า

โดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ทางเลือกในการกำจัดสารพิษโลหะหนักสะสมในร่างกาย
จะเกิดอะไรหากมีสารพิษโลหะสะสมอยู่ในร่างกาย และมีวิธีในการกำจัดสารพิษโลหะหนักออกจากร่างกายได้หรือไม่ ??

“กลิ่นบำบัด”…คลายเครียด 
โดย ทพ.วิกิต ประกายหาญ (รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก)
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
#seedchannel #รายการออนไลน์เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ทางภูมิปัญญา

การฝึกสมาธิบำบัด กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี

ทานอย่างไร ไม่เป็นโรคไตเรื้อรัง

อาหารการกินเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง ที่ส่งผลต่อสุขภาพของไตว่าจะดีหรือเสื่อมลง ดังนั้น เราควรเลือกรับประทานอาหารตามแนวทางของเวชศาสตร์ชะลอวัย ที่ช่วยป้องกันหรือชะลอการเสื่อมของไต และหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารที่ทำให้ไตทำงานหนักหรือทำลายไต

การฝึกโยคะสำหรับผู้ป่วยภูมิแพ้ (1 Ep.)
และผู้ป่วยมะเร็ง ( 5 Ep.)

Healthy วิถีเจ : “กินเจให้ถูกต้อง ถูกวิธี ส่งผลดีต่อสุขภาพและห่างไกลโรค”
มีคำแนะนำเพื่อให้เกิดผลดีในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกันค่ะ

เสริมสร้างสุขภาพ ด้วย โพรไบโอติก…เชื้อที่เป็นมิตรกับเรา

โพรไบโอติก คือ จุลินทรีย์ ในลำไส้ที่ไม่ก่อโรค ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงและทำงานได้ดี ทำหน้าที่ช่วยย่อยน้ำตาลแลคโตส ช่วยย่อยโปรตีนให้ร่างกายดูดซึมได้ และป้องกันเชื้อก่อโรคยึดเกาะเยื้อบุผนังลำไส้

รู้ไว้…ห่างไกล โรคไต(วาย)เรื้อรัง

การลดน้ำหนักด้วยวิธีการ IF (Intermittent Fasting)

การแพทย์บูรณาการ (Integrative Medicine) คืออะไร ?

การแพทย์บูรณาการ หรือ Integrative Medicine เป็นการนำการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์เสริม มาผสมผสานหรือบูรณาการกัน ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้ผู้ป่วยกลับสู่หรือคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีที่สุด


สัมมนาวิชาการ เรื่อง น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ ภายใต้การรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (SAS) 23ก.ค.63

โดย ผศ.ดร.นพ. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย สุภาพร มีลาภ   วิสัญญีแพทย์ คลินิกเวชกรรมอุ่นใจ


สัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมและการศึกษาวิจัยทางคลินิก ของผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศไทย 22ก.ค.63

**********************************


นโยบายการพัฒนานวัตกรรมและศึกษาวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์


แนวทางการส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยคลินิกของกัญชาทางการแพทย์


คีโตจินิก ไดเอท (Ketogenic Diet) ลดความอ้วนด้วยไขมันดี

หากใครไม่ใช่สายคลีน การลดน้ำหนักด้วยคีโตจินิก ไดเอท (Ketogenic Diet) จึงเป็นทางเลือก ที่เหมาะมาก ๆ เพราะทำให้ร่างกายเผาผลาญไขมัน สามารถเห็นผลในระยะเวลาสั้น ๆ และมีการใช้ลดน้ำหนักกันมาแล้วอย่างแพร่หลาย ทั้งในและต่างประเทศ


ห่างไกลความดันโลหิตสูง ด้วย แดช ไดเอท (DASH DIET)

แดช ไดเอท (DASH DIET) แนวทางโภชนาการเพื่อหยุดความดันโลหิตสูง


เปลี่ยนมื้อธรรมดา…ให้เป็นเเมคโครไบโอติกส์ “อาหารห่างไกลโรค”

รับประทานอาหารอย่างไร ก่อให้เกิดสมดุลในร่างกาย หรือที่เรียกว่า “แมคโครไบโอติกส์”

คีโตจีนิก ไดเอท ลดอ้วนด้วยไขมัน

อาหารลดน้ำหนัก Low Carb, High Fat โดย พญ. ภญ.ศรินรัตน์ วงศ์สิริลักษณ์

บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการคีโตจีนิก ไดเอท


ดนตรีบำบัด


การบริหารร่างกายตามทฤษฎี 5 ธาตุ และการแปรเปลี่ยน


สมาธิบำบัด


การนวดกดจุดสะท้อนเท้า


การสวดมนต์เพื่อการดูแลสุขภาพหรือบำบัดโรค


ขั้นตอนการลงนัดหมายบริการออนไลน์ ของศูนย์การแพทย์ทางเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ของกองการแพทย์ทางเลือก

สายพันธุ์กัญชาภาคเหนือ 

EP.1  แดงลังกา

EP.2 เขี้ยวงู

EP. 3ม่วงแม่ขะจาน

EP. 4แดงแม่ขะจาน

ที่ปรึกษา : ทันตแพทย์วิกิต ประกายหาญ รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก

อาจารย์พันไมล์ ชัยเศวตสิริกุล นักพัฒนาอิสระ, นักเกษตรอินทรีย์อิสระ, ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยและต่างประเทศ

เรียบเรียงโดย : นางสาวณัฐณิชา ทิพย์รัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ.

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871262
This Month : 81
Total Users : 1480775
Views Today : 253
Server Time : 2024-06-25