สัมมนาวิชาการ เรื่อง น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ ภายใต้การรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (SAS)

สัมมนาวิชาการ
เรื่อง น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ

ภายใต้การรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (SAS)


*****************************

                    กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ ภายใต้การรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (SAS) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนา คือ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และ เภสัชกร ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้สามารถสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ได้ในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

       ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 7
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom  Meeting)

 สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>>

กำหนดการสัมมนา


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

แนวทางเวชปฏิบัติการใช้น้ามันกัญชาทางการแพทย์ตำรับเมตตาโอสถและการุณย์โอสถ

เรื่อง ประสบการณ์ทางคลินิกการใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์
ตำรับเมตตาโอสถ
และตำรับการุณย์โอสถในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย
โดย  แพทย์หญิงสุภาพร มีลาภ วิสัญญีแพทย์ คลินิกเวชกรรมอุ่นใจ
 เอกสารประกอบการบรรยาย

เรื่อง แนวทางการใช้ยากัญชาตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ
โดย  ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เอกสารประกอบการบรรยายฉบับที่ 1
 เอกสารประกอบการบรรยายฉบับที่ 2

เรื่อง การนำกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และการุณย์โอสถ
ไปใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย 5 กลุ่มอาการโรค ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
โดย นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เอกสารประกอบการบรรยาย


  

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2375
Server Time : 2024-06-20