Author archives: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) และ ผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย (Thainess Wellness Destination) ตามประเภทการประเมิน ๕ ประเภท ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวล…

ขอเชิญสหวิชาชีพ บุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข “สัมมนาวิชาการ “นำเสนอประสบการณ์การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก”

📣ขอเชิญสหวิชาชีพ บุคลากรด้านการแพทย์ และสาธารณสุข 👉&#82…

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center) และ ผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย (Thainess Wellness Destination)ตามประเภทการประเมิน ๕ ประเภท ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขอแจ้งผลการประเมินสถานประกอบการที่ได้รับรองเป็นศูนย์เวล…

ศึกษาการจัดบริการฝังเข็มโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูของหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนจัดบริการฝังเข็มในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ศึกษาการจัดบริการฝังเข็มโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู ของห…

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871406
This Month : 109
Total Users : 1480919
Views Today : 214
Server Time : 2024-07-21