โดย : อาจารย์สมาน เดชสุภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักการและเหตุผล
 ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยสารเคมีการดื้อยายังเป็นปัญหาหลัก การหาโมเลกุลใหม่โดยเฉพาะจากธรรมชาติจึงเป็นหนึ่งทางเลือกเพื่อลดปัญหาการดื้อยาดังกล่าว หน่วยวิจัย PCMCB ได้ผลิตไวน์แดงสยามมัวส์ซึ่งเป็นแหล่งรวมสารกลุ่มโพลีฟีนอลที่ได้จากองุ่นดำ

สายพันธุ์ปอร์ตูกีเซอร์และจากไม้มะเม่าหลวงเพื่อศึกษาถึงฤทธิ์ในการยับยั้งและป้องกันการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาถึงฤทธิ์ของสารโพลีฟีนอลที่สกัดจากไม้มะเม่าและไวน์แดงสยามมัวส์ในการยับยั้งและป้องกันการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมที่เลี้ยงในห้องทดลองและที่ปลูกในหนูเปลือย

วิธีการศึกษา

1. ทดสอบความเป็นพิษของสารโพลีฟีนอลต่อเซลล์มะเร็งด้วยเทคนิค MTT assay โดยพิจารณาหาค่าการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งที่ 50 (IC50)2. ปลูกเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MDA-MB-435 จำนวน 5 ล้านเซลล์ที่บริเวณราวนมของหนูเปลือย3. ดูความสารมารถในการชักนำให้เซลล์มะเร็งตายแบบอะปอบโตสีส โดยศึกษาด้วยเทคนิคซิน-ทีกราฟี ติดตามการสะสมของสารเภสัชรังสี 99mTc-hynic-Annexin V ที่จับกับฟอสฟาทีดิล บนผิวเซลล์ที่มีการตายแบบอะปอบโตสีส ในก้อนมะเร็ง พิจารณาค่า ROI4. ศึกษาการตายแบบอะปอบโตสีสในเนื้อเยื่อมะเร็งและเนื้อเยื่อตับด้วยเทคนิคอิมมูโนฮีทโตเคม ผลการศึกษา

การศึกษานี้ใช้เซลล์มะเร็งเต้านม (MDA-MB-435) ชนิดไม่ขึ้นกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นแม่แบบ สารโพลีฟีนอลที่ใช้ได้แก่ เคอร์เซอติน สารสกัดมะเม่าหลวง และสารสกัดไวน์แดงสยามมัวส์ พบว่าความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในระดับระดับห้องทดลองที่ 50% (IC50) มีค่าเท่ากับ 4.58 ± 0.73, 58 ± 9 และ 70 ± 3.4 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สำหรับเคอร์เซอติน สารสกัดมะเม่าหลวง และสารสกัดผสมทั้งสองตามลำดับ นอกจากนี้สารสกัดที่ใช้ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์กล้ามเนื้อของคนที่นำมาเลี้ยงในห้องทดลองเมื่อเปรียบเทียบกับดอกโซรูบีซีนแม้ความเข้มข้นที่ใช้สูงถึง 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แต่กลับมีความสามารถช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์ ในหนูเปลือยที่ได้รับการปลูกมะเร็งเต้านมสารโพลีฟีนอลที่ใช้มีความสามารถชักนำให้เซลล์มะเร็งเกิดการตายแบบอะปอบโตสีสโดยติดตามด้วยสารเภสัชรังสี 99mTc-hynic-Annexin V ที่จำเพาะต่อฟอสฟาทีดิลซีรีนที่บนผิวเซลล์ที่มีการตายแบบอะปอบโตสีส พบสารสกัดมะเม่าหลวง (ปริมาณสารที่ใช้ 1/3 เท่า ของค่า IC50) มีประสิทธิภาพสูงสุด ถัดมาเป็นสารสกัดผสมอัตราส่วน1 ต่อ 1 (1/4เท่า ของค่า IC50) และเคอร์เซอติน (1 เท่า ของค่า IC50) ตามลำดับ เมื่อเทียบกับหนูชุดควบคุม โดยวัดเปอร์เซ็นต์การสะสมของสารเภสัชรังสีที่ก้อนมะเร็งต่อน้ำหนักก้อนมะเร็งตามลำดับเป็นดังนี้ 328%, 242% และ 200% ผลการศึกษาเนื้อเยื่อมะเร็งด้วยเทคนิคอิมมูโนฮีทโตเคมยืนยันสอดคล้องเป็นอย่างดีถึงการตายแบบ อะปอบโตสีสที่ได้จากเทคนิคซินทิกราฟีและยืนยันเช่นกันว่าสารโพลีฟีนอลในปริมาณที่ใช้ไม่เป็นพิษต่อเนื้อเยื่อตับ สรุปผล

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าไวน์แดงสยามมัวส์ที่เป็นแหล่งรวมของสารโพลีฟีนอลมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งทั้งในระดับห้องทดลองและหนูทดลองที่ดีกว่าสารโพลีฟี-นอลมาตรฐานเคอร์เซอติน โดยไม่เป็นพิษต่อเซลล์ตับของหนูและเซลล์กล้ามเนื้อของคนในระดับความเข้มข้นที่ใช้ การศึกษานี้ได้ชี้นำให้เห็นว่าการดื่มไวน์แดงหรือรับประทานสารสกัดโพลีฟีนอลนั้นมีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ดังนั้นการแนะนำให้ดื่มไวน์แดง เช่น ไวน์แดงสยามมัวส์ หรือรับประทานสารสกัดที่ได้จากไวน์แดงสยามมัวส์หรือมะเม่าหลวงเป็นประจำในคนทั่วไป หรือผู้ป่วยมะเร็งโดยแพทย์นั้นจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันรักษาโรคมะเร็ง

เอกสารอ้างอิง

1. Spontaneous mitochondrial membrane potential change during apoptotic induction by quercetin in K562 and K562/adr cells. Kothan S., Dechsupa S., Léger G., Moretti JL, Vergote J. and Mankhetkorn S., Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 82 (12) (2004): 1084-1090.2. 99mTc-hynic-Annexin V scintigraphy for monitoring apoptosis of breast cancer MDA-MB-435 cells induced by mamoa extract alone and mixture of mamoa extract and Siamois red wine powder in cancerous nude mice. Dechsupa S., Kothan S., Vergote J., Leger G., Hauet N., Traikia M., Martineau A., Beranger B., Kosanlavit R., Moretti JL., and Mankhetkorn S. Mid-year 2005 Scientific Meeting of Nuclear Medicine Society of Thailand, August 15-17, 2005, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.


 

สร้างเมื่อ 16 – พ.ค.- 49

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สไลด์ประกอบการนำเสนอผลงานวิชาการ (pdf)
บทคัดย่องานวิจัย (pdf)

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871142
This Month : 99
Total Users : 1480655
Views Today : 1539
Server Time : 2024-05-23