โดย : อาจารย์ภัททิยา ชัยนาคิน
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุนย์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลองใช้รูปแบบการทดลองแบบสลับเพื่อศึกษาผลของการนวดกดจุดสะท้อนที่มือต่ออาการคลื่นไส้ ขย้อนและอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด โดยศึกษาในหน่วยรังสีวิทยาและเคมีรักษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร

และวชิรพยาบาล กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 30 ราย แต่ละรายจะได้รับการสุ่มเข้าสู่ระยะทดลองและระยะควบคุม โดยในระยะทดลองจะได้รับการนวดกดจุดสะท้อนที่มือแบบจริง และในระยะควบคุมจะได้รับการนวดกดจุดสะท้อนที่มือแบบหลอก เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ คู่มือการนวดกดจุดสะท้อนที่มือ ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาและแบบประเมินอาการคลื่นไส้ ขย้อนและอาเจียน วิเคราะห์ข้อมูลโดย การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) โดยใช้คะแนนก่อนการทดลองเป็นตัวแปรร่วม

ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 70 อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 40-59 ปี ร้อยละ 66.7 และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมมากที่สุดคือร้อยละ 33.3 ผู้ป่วยในระยะทดลองที่ได้รับการนวดกดจุดสะท้อนที่มือแบบจริง มีระดับคะแนนเฉลี่ยของอาการคลื่นไส้ ขย้อนและอาเจียนต่ำกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการนวดกดจุดสะท้อนที่มือแบบหลอก หลังการทดลองเสร็จทันทีและหลังจากการทดลอง 120 นาที อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <.001).
ผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรนำการนวดกดจุดสะท้อนที่มือมาเป็นการบำบัดร่วมกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดเพื่อบรรเทาอาการคลื่นไส้ ขย้อนและอาเจียน


 

ABSTRACT

This study was experimental research with a simple cross over design to examine the effect of hand reflexology on nausea, retching, and vomiting in cancer patients receiving chemotherapy at the Radiology and Chemotherapy Division of the Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital. Each of thirty patients were randomed into control and experimental period. The experimental period received true hand reflexology. The control period received mimic hand reflexology. The research intervention instrument was the manual hand reflexology for patients cancer receiving chemotherapy. The instruments for collecting data were the questionnaire of demographic data and medical history, the assessment tool of nausea, retching, and vomiting. The data were analyzed by using frequency, percentage, minimum, maximum, mean, standard deviation, Covariance (ANCOVA) and used the pre-test score as a covariate.

The results of this study were the majority of participants (70%) were female; most of them were aged 40-59 years (66.7%), The most of participants had been diagnosed with breast cancer (33.3%). The cancer patients with chemotherapy receiving true hand reflexology had less nausea, retching and vomiting than the period that receiving mimic hand reflexology both at the 0 minute, 120 minute of study (p <0.001).

Thus, it is recommended that hand reflexology is a complementary nursing procedure in the medical management of cancer patients receiving chemotherapy to relieve nausea, retching, and vomiting.


 

สร้างเมื่อ 17 – พ.ค.- 49

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สไลด์ประกอบการนำเสนอผลงานวิชาการ (pdf)
บทคัดย่องานวิจัย (pdf)

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2383
Server Time : 2024-06-20