สืบเนื่องจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการสมาธิบำบัดในภาวะสุขภาพองค์รวมตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โดยจะเริ่มดำเนินโครงการในปี พ.ศ.2552 ถึงปี พ.ศ.2554 และใช้งบประมาณจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีเป้าหมายพัฒนาเครือข่ายศูนย์สมาธิบำบัดสำหรับผู้ป่วยและญาติในสถานบริการสุขภาพที่ได้ดำเนินโครงการสมาธิบำบัดในปี พ.ศ.2549 ด้วยการจัดกิจกรรม ทาน ศีล ภาวนา ในกลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้ป่วยและญาติ 2. กลุ่มเจ้าหน้าที่ในสถานบริการ 3. กลุ่มประชาชนทั่วไป ในเขตรับผิดชอบของสถานบริการสุขภาพนั้น และตั้งเป้าหมายไว้จำนวน 75 ศูนย์ ในปี พ.ศ.2554 แต่ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2549-2551 พบว่าสามารถดำเนินการได้จำนวน 94 ศูนย์ ซึ่งเกินเป้าหมายที่ได้วางไว้ ร้อยละ 25 และรวดเร็วกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ มีการวัดประสิทธิผลการดำเนินงาน พบว่าทุกศูนย์สมาธิบำบัดสามารถผ่านเกณฑ์ชี้วัด โดยมีระดับดีเยี่ยม 6 ศูนย์ ดี 48 ศูนย์ และผ่านเกณฑ์ระดับเบื้องต้น 37 ศูนย์ ศูนย์ระดับดีเยี่ยมและดีสามารถลดข้อร้องเรียนต่อพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ได้ ขณะที่ศูนย์สมาธิที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัดในระดับเบื้องต้น พบว่าเกิดความสงบ สติ สมาธิ และความสุขในกลุ่มเป้าหมายหลักและสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้การรักษาและผู้ป่วยดีขึ้น ซึ่งในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งเป็นศูนย์สมาธิบำบัดต้นแบบและได้มีพระราชดำรัสในเรื่องประโยชน์ของงานสมาธิบำบัดในสถานบริการสุขภาพ และทรงปรารภให้มีการกระจายงานสมาธิบำบัดไปสู่สถานบริการสุขภาพทั่วประเทศ จากพระราชดำรัสในครั้งนี้ โครงการศูนย์สมาธิบำบัดสำหรับผู้ป่วยและญาติจึงได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น โครงการสมาธิในระบบสุขภาพเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 84 พรรษา และดำเนินโครงการต่อเนื่องต่อไป โดยขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุม รพศ. รพท. สสจ. สอ. และ CPU ซึ่งเป็นระบบสุขภาพในปี พ.ศ.2552 จำนวน 300 แห่งทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองต่อพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนั้น สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้จัดทำโครงการอบรมวิทยากรสมาธิบำบัด จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

1. โครงการอบรมวิทยากรสมาธิบำบัดในภาวะสุขภาพองค์รวม เขต 1 เขต 2 และเขต 3

2. โครงการอบรมวิทยากรสมาธิบำบัดในภาวะสุขภาพองค์รวม เขต 4 เขต 5 เขต 6 และเขต 7

3. โครงการอบรมวิทยากรสมาธิบำบัดในภาวะสุขภาพองค์รวม เขต 8 เขต 9 และ กทม.

4. โครงการอบรมวิทยากรสมาธิบำบัดในภาวะสุขภาพองค์รวมสำหรับอาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

5. โครงการอบรมวิทยากรสมาธิบำบัดในภาวะสุขภาพองค์รวม เขต 10 เขต 11 เขต 12 เขต 13 และเขต 14

6. โครงการอบรมวิทยากรสมาธิบำบัดในภาวะสุขภาพองค์รวม เขต 15 เขต 16 เขต 17 เขต 18 และเขต 19

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการอบรมวิทยากรสมาธิบำบัดในภาวะสุขภาพองค์รวม

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2226
Server Time : 2024-06-20