โครงการฝึกอบรมกดจุดบำบัด รุ่นที่ ๑๖

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การกดจุดบำบัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
รุ่นที่ ๑๖ (วันที่ ๓ – ๗ มิ.ย ๒๕๕๖) เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐
ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี

หลักการ        

ปัจจุบันพบว่าประชาชนมีกระแสการตื่นตัวในการนำการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาใช้ในการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะนำการกดจุดบำบัดมาใช้เพื่อบำบัดอาการเจ็บปวดเรื้อรัง เช่น ผู้ที่มีอาการปวดศีรษะ ไมเกรน ปวดคอ ปวดบ่า ปวดแขน  ปวดไหล่  ปวดเข่า ปวดหลัง เป็นต้น ศาสตร์ “การกดจุดบำบัด” มีหลักการและแนวคิดพื้นฐานเช่นเดียวกับทฤษฏีการฝังเข็มของจีนที่มีมานานกว่า ๔,๐๐๐ ปี  ต่างกันตรงที่การฝังเข็มจะใช้เข็มขนาดเล็กๆ ฝังเข้าไปตรงจุดสำคัญต่างๆในร่างกาย     แต่สำหรับการกดจุดบำบัดจะใช้นิ้วหัวแม่มือของผู้บำบัด กดไปตรงจุดสำคัญซึ่งเป็นจุดเดียวกับจุดฝังเข็ม การบำบัดด้วยวิธีกดจุดจะเป็นการช่วยลดการใช้ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ลดค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องสูญเสียเป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละปีที่ต้องนำเข้าเรื่องยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในวงการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการกดจุดบำบัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. เพื่อส่งเสริมการนำศาสตร์การกดจุดบำบัดไปให้บริการสุขภาพกับประชาชนและการดูแลสุขภาพตนเอง
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการแพทย์ทางเลือกในระดับบุคลากรด้านสุขภาพ

ระยะเวลา

รุ่นที่ ๑๔  ( วันที่ ๒๘ ม.ค – ๑ ก.พ  ๒๕๕๖)
รุ่นที่ ๑๕   (วันที่ ๑๑ – ๑๕ มี.ค ๒๕๕๖)
รุ่นที่ ๑๖ (วันที่ ๓ – ๗ มิ.ย  ๒๕๕๖)

หัวข้อที่การอบรม

–      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเส้นลมปราณและจุดต่างๆที่ใช้ในการบำบัด
      หลักการและพื้นฐานการกดจุดบำบัดอาการต่างๆ
–      ข้อจำกัด ข้อห้าม ข้อควรระวังในการกดจุดบำบัด
–      จริยธรรม และคุณธรรมของผู้ให้การบำบัด
–      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกายวิภาค สรีรวิทยา
–      ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด
–      เทคนิคและวิธีการกดจุดบำบัดอาการต่างๆ
–      การกดจุดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย
–      ทดสอบความรู้ความสามารถวิธีการฝึกอบรม
        การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

แพทย์ /พยาบาล /นักกายภาพบำบัด /หัวหน้างานด้านสุขภาพ  / บุคลากรด้านสุขภาพและผู้ที่สนใจ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนการอบรม ท่านละ 6,000 บาท  (เบิกจากต้นสังกัด) รวมค่าวิทยากร/ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร/ประกาศนียบัตร (ไม่รวมค่าที่พัก) เบิกค่าลงทะเบียนได้ตาม หนังสือ กค 0409.7/51 ลงวันที่18 มีนาคม 2548

ขั้นตอนการสมัคร

     1.  ส่งใบสมัครเข้าอบรมที่  E – mail: alternative2554@gmail.com หรือโทรสาร02-965-9195
     2.  แจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมทาง  website : www.thaicam.go.th
           – รุ่นที่ 14 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
     3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก กรุณาชำระค่าลงทะเบียน 6,000 บาท โดยโอนเงิน ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข – ติวานนท์ เลขที่บัญชี 142 – 0 – 11206 – 6 ชื่อบัญชี โครงการฝึกอบรม สำนักการแพทย์ทางเลือก
     4. ผู้่ประสานงาน คุณดวงเดือน 089-455-9559และ คุณนรานิษฐ์ 089-4565040, 086-7790679 หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-965-9194 ต่อ 124

ติดต่อสำรองห้องพักด้วยตนเอง

โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทร.02-969-0155,02-969-0160-9,081-889-6772
เบอร์โทรสาร.02-969-0171,02-969-0150 www. nonthaburipalace.com

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การกดจุดบำบัด ปี 2556

ใบสมัครอบรมหลักสูตรการกดจุดบำบัด ปี 2556

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871260
This Month : 79
Total Users : 1480773
Views Today : 2908
Server Time : 2024-06-24