จากการสำรวจและประเมินสถานการณ์ด้านการแพทย์ทางเลือก ในปีงบประมาณ 2546-2548 ที่ผ่านมา พบว่า สถานบริการสุขภาพหลายแห่งได้มีการจัดบริการด้านการแพทย์ทางเลือก โดยการนำเอาเทคนิควิธีการด้านการแพทย์ทางเลือกมาผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกาย จากข้อมูลดังกล่าวกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้คัดเลือกโรงพยาบาลต้นแบบการให้บริการการแพทย์ทางเลือก จำนวน 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง และโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งในสถานบริการสุขภาพดังกล่าวได้มีการจัดบริการด้านการแพทย์ทางเลือกรูปแบบต่างๆ โดยได้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทีมสุขภาพซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดบริการโปรแกรมสุขภาพขึ้นในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม เป็นระยะเวลานานกว่า 5 ปี ตลอดจนประชาชนได้ให้ความสนใจและมารับบริการสุขภาพเป็นจำนวนมาก

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เห็นประโยชน์และความสำคัญในการนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือกมาใช้ในสถานบริการสุขภาพให้เป็นทางเลือกสำหรับประชาชน โดยได้จัดทำแนวทางการจัดบริการโปรแกรมสุขภาพแบบผสมผสานสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในสถานบริการสุขภาพขึ้นเป็นเรื่องแรก เนื่องจากโรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อแต่เป็นโรคเรื้อรัง และส่งผลต่อพฤติกรรมด้านสุขอนามัยของประชาชนที่เป็นปัญหาสาธารณสุขอันดับต้นๆ ที่ควรได้รับการแก้ไข หนังสือแนวทางฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตลอดจนมีแนวทางในการจัดบริการโปรแกรมสุขภาพแบบผสมผสานสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในสถานบริการสุขภาพ

Download หนังสือ “แนวทางการจัดบริการโปรแกรมสุขภาพแบบผสมผสานสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในสถานบริการสุขภาพ”

 

 

สร้างเมื่อ 16 – ม.ค.- 50

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871407
This Month : 110
Total Users : 1480920
Views Today : 2632
Server Time : 2024-07-21