ขอบเขตของงาน  : การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจำกองการแพทย์ทางเลือก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

   1) สำเนาทะเบียนบ้าน

   2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

   3)  สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

   4)  กรณีเพศชาย ให้ยื่นใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน

– เป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

– เพศชาย หรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 – 45  ปี เว้นแต่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วว่ามีประสบการณ์ และมีความเหมาะสม หากเป็นเพศชายต้องมีใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

– เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงาน

– ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

– ไม่เคยต้องโทษทางอาญาจนถูกตัดสินจำคุก ยกเว้นคดีลหุโทษหรือโดยการประมาท

– มีความประพฤติ กริยา วาจา สุภาพ เรียบร้อย

ขอบเขตและข้อกำหนดการปฏิบัติงาน

 1. ร่วมศึกษา รวบรวมข้อมูลงานวิจัย

 2. จัดทำรายงานการวิจัย เตรียมการจัดประชุม และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

 3. ร่วมดำเนินการประมวลผลวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัย

 4. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

 5. จัดหาข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการ

 6. ช่วยสรุปผลการดำเนินงาน และการวิจัยพร้อมนำไปเผยแพร่

 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง

สอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายบริหาร  0 2591 7007 ต่อ 2607

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871262
This Month : 81
Total Users : 1480775
Views Today : 305
Server Time : 2024-06-25