ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ระดับความสำเร็จประชาชนกลุ่มวัยเรียนต้นแบบในการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการแพทย์ทางเลือก เขตละ ๑ อำเภอ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

สรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มวัยเรียน


 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 : ระดับความสำเร็จประชาชนกลุ่มวัยทำงานต้นแบบในการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการแพทย์ทางเลือก เขตละ ๑ อำเภอ

สรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มวัยทำงาน


 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์ความรู้ในการส่งเสริมและป้องกันโรคด้วยการแพทย์ทางเลือก

องค์ความรู้การส่งเสริมและป้องกันโรคด้วยการแพทย์ทางเลือก 


 

ตัวชี้วัดที่ 1.5 : ระดับความสำเร็จของการศึกษาและพัฒนารูปแบบการวิจัยในการดูแลป้องกันและบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยการแพทย์ผสมผสานและการแพทย์ทางเลือก

สรุปผลโครงการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 5 โครงกระดูกหักและบาดแผลเรื้อรัง

ขั้นตอนที่ 5 โครงการคีเลชั่น

ขั้นตอนที่ 5 ผลการดำเนินงานโครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบผู้สูงอายุ

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

2.สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ เม.ย. – ส.ค. 62 

ตัวชี้วัดที่ 9 : ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อมุ่งสู่รางวัลคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมดำเนินการพัฒนาค


 

 

 

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871260
This Month : 79
Total Users : 1480773
Views Today : 2872
Server Time : 2024-06-24