รายงานโครงการวิจัยนำร่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมุนไพรไทยภายใต้รูปแบบยาโฮมิโอพาธี

รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการวิจัยนำร่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสมุนไพรไทยภายใต้รูปแบบยาโฮมีโอพาธี

โดย : ผศ. ดร. รุทธ์ สุทธิศรี ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสนอต่อ : กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการนำสมุนไพรไทยไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์โฮมีโอพาธี
  2. เพื่อทราบรายชื่อสมุนไพรไทยที่มีความเหมาะสมจะนำไปพัฒนาต่อในอนาคต
  3. เพื่อกำหนดสถานการณ์ และแนวทางในการพัฒนาศาสตร์โฮมีโอพาธีของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม

ขอบเขตของเนื้อหา

  1. สรุปรายชื่อพืช/สมุนไพรไทยที่เหมือนกับพืช/สมุนไพรในตำรับยาของศาสตร์โฮมีโอพาธี
  2. ข้อมูลของพืช/สมุนไพรไทยดังกล่าวในข้อ 1 ทั้งข้อมูลพื้นฐานของพืช/สมุนไพร ข้อมูลประโยชน์ (Use) และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  3. สรุปรายชื่อพืช/สมุนไพรของประเทศไทยที่ต่างชนิด (Species) กันกับพืช/สมุนไพรในตำรับยาของศาสตร์โฮมีโอพาธี แต่เป็นสกุล (Genus) เดียวกัน
  4. ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการใช้ในระดับพื้นบ้าน (Traditional use) (ถ้ามี) ของพืช/สมุนไพรไทยดังกล่าวในข้อ 3

สร้างเมื่อ 22 – ต.ค.- 51

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายงานโครงการวิจัยนำร่องฯ บทนำ และตารางสมุนไพร
สมุนไพรโฮมิโอพาธี Abrus precatorius – Camellia sinensis
สมุนไพรโฮมิโอพาธี Cannabis sativa – Operculina turpethum
สมุนไพรโฮมิโอพาธี Papaver somniferum – Zingiber officinale
ข้อมูลพืชไทยในสกุล Artemisia – Momordica
ข้อมูลพืชไทยในสกุล Myrica – Viscum
รูปสมุนไพร

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871262
This Month : 81
Total Users : 1480775
Views Today : 213
Server Time : 2024-06-25