ชื่องานวิจัย : พฤติกรรมการบริโภคและความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาใน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ผู้แต่ง : ลักขณา   อังอธิภัทร
ชื่อวารสาร : วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก ฉบับปฐมฤกษ์
ปีที่ : –
ฉบับที่ : –
ปีที่วิจัย : 2008
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) :
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร    โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ  ใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชากรอายุตั้งแต่ 15  ปีขึ้นไป  ที่อาศัยอยู่ในเขต และนอกเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 416 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 68.5 ไม่รับประทาน/ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลย   ร้อยละ 17.3 เคยรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว และมีเพียงร้อยละ 14.2  รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน   ในกลุ่มที่รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน พบว่า ชนิดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมากที่สุด คือ วิตามินและเกลือแร่ (42.4%)โดยให้เเหตุผลในการใช้ว่า ใช้เพื่อบำรุงสุขภาพ   สำหรับค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ เท่ากับ 4.86   ซึ่งถือว่ามีความรู้ในระดับต่ำ   และค่าการรับรู้เฉลี่ยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยรวม   อยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่า เฉลี่ย เท่ากับ 2.93

จากการศึกษานี้ จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรดำเนินการในด้านการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง และครอบคลุมในด้านความน่าเชื่อถือ   ความปลอดภัย  ประสิทธิผลการรักษา/ป้องกัน และความคุ้มค่าของการนำไปใช้    ตลอดจนมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน  เพื่อให้มีการบริโภคอาหารมากกว่าการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  และลดการได้รับสารอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินกว่าความต้องการของร่างกาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายได้

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) : 
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : ลักขณา อังอธิภัทร

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 340
Server Time : 2024-06-19