ชื่องานวิจัย : ผลการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยใหญ่
ผู้แต่ง : นาง   อุไรวรรณ    พวงกลิ่น
ชื่อวารสาร : เอกสารรวบรวมบทความวิชาการ (Proceedings)
ปีที่ : –
ฉบับที่ : –
ปีที่วิจัย : 2018
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : รพ. วัดญาณสังวราราม จ. ชลบุรี
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากึ่งทดลอง (quasi experimental research) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบขนาดของร่างกายผู้สูงอายุระหว่างก่อนและหลังการออกกำลังกายแบบชี่กง และเปรียบเทียบสมรรถภาพทางร่างกายผู้สูงอายุก่อนและหลังการออกกำลังกายแบบชี่กง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม จ. ชลบุรี ใช้วิธีการสุ่มเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  ตามคุณสมบัติที่กำหนดจำนวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบบันทึกผลการทดสอบ สมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา นำผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที (T-test)

จากการศึกษาพบว่าผลของสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุในเขตรับผิดขอบโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี ด้านขนาดของร่างกาย ได้แก่ น้ำหนัก  เส้นรอบเอว  เส้นรอบสะโพก  ค่าดัชนีมวลกายก่อนและหลังการออกกำลังกายแบบชี่กง  แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยค่าเฉลี่ยของร่างกายหลังการออกกำลังกายแบบชี่กงลดลงกว่าก่อนออกกำลังแบบชี่กง และ พบว่า ด้านสมรรถภาพทางร่างกาย ได้แก่  แตะมือด้านหลัง  นั่งงอตัว  ลุก-นั่งเก้าอี้  30 วินาที่  นั่งยกน้ำหนัก  30 วินาที  ยืนยกขาขึ้น-ลงอยู่กับที่ 2 นาที  แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยค่าเฉลี่ยของสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวร่างกายหลังการออกกำลังกายแบบชี่กงเพิ่มขึ้นกว่าก่อนออกกำลังกายแบบชี่กง จึงควรส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายแบบชี่กงในเขตตำบลห้วยใหญ่และควรมีการศึกษาผลของการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อสมรรถภาพทางกายของวัยทำงาน

คำสำคัญ  การออกกำลังกายแบบชี่กง  สมรรถภาพทางกาย  ผู้สูงอายุ

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : อุไรวรรณ พวงกลิ่น และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871262
This Month : 81
Total Users : 1480775
Views Today : 641
Server Time : 2024-06-25