ปีที่5 ฉบับที่ 2 (พ.ค. – ส.ค. 55)

ที่ปรึกษา 1


เรื่องของเซลล์มนุษย์และสเต็มเซลล์ (Human Cell & Stem Cell)

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สมศักดิ์  วรคามิน


ข้อคิดเกี่ยวกับสเต็มเซลล์บำบัด (Stem Cell Therapy)

ดร. นายแพทย์พัฒนา  เต็งอำนวย


การรักษาเบาหวานด้วยสเต็มเซลล์ Update In Diabetes and Stem Cell

แพทย์หญิงจุลี  จตุวรพัฒน์


การศึกษาผลของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ถูกกระตุ้นด้วยสารชัยโตคายด์ให้เป็นคิลเลอร์เซลล์ซีไอเค (CLK) เพื่อใช้รักษาร่วมกับการผ่าตัดผู้ป่วยโรคมะเร็งทางเดินน้ำดี (Cholangiocarcinoma)

The effects of Cytokine-induced killer cells in the treatment of cholangiocarcinoma

ดร. นายแพทย์กวิญ ลีละวัฒน์, นายแพทย์โอฬาร  เปี่ยมกุลวนิช,นายแพทย์จีรศักดิ์  วรรณประเสริฐ,

นายแพทย์สุรเดช  หงส์อิง, ดร.ภญ.สุรางค์  ลีละวัฒน์


 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871238
This Month : 57
Total Users : 1480751
Views Today : 1096
Server Time : 2024-06-17