ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 54)


บทบรรณาธิการ


การจัดการและป้องกันไข้เลือดออกด้วยโฮมีโอพาธีย์

ปราณี ลิมป์วรวรรณ,  เนตรนภา  จัตุรงค์แสง


Mind and Body Medicine ตอนที่ 2 สมาธิบำบัด

แพทย์พงษ์  วรพงศ์พิเชษฐ


ผลของมะเกลือทะเลต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน

วิเชียรชัย  ผดุงเกียรติวงษ์


ความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ

ใจเพชร  กล้าจน


สถานการณ์การใช้การแพทย์ทางเลือกของประชาชนในเขตเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2552

อมร เปรมกมล และคณะ


โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 438
Server Time : 2024-06-19