ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก ได้ก้าวสู่เข้าปีทีี่ 2 สำหรับฉบับนี้มีบทความวิชาการและงานวิจัยของศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่น่าสนใจ ได้แก่การสวนล้างลำไส้ คีเลชั้นบำบัด โฮมีโอพาธีย์ ผลของการใช้ Eupatorium ต่อการควบคุมโรคไข้เลือดออก นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยในเรื่องการนำงานสมาธิบำบัดเป็นกิจกรรมประกอบการรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

บทบรรณาธิการ


การสวนล้างลำไส้

นพ.เทวัญ  ธานีรัตน์, นพ.วีรพงศ์ ชัยภัค


รายงานการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์การทำคีเลชั่น

ภัทร พีระพันธุ์ หินเมืองเก่า


การรักษาด้วยยาฤทธิ์ตรงข้าม เปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาฤทธิ์คล้าย

นพ.อมร เปรมกมล


ผลของการใช้  Eupatorium perfoliatum ต่อการควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับชุมชน :  การศึกษาข้อมูลย้อนหลังของชุมชนศีรษะอโศกและชุมชนโดยรอบ จังหวัดศรีสะเกษมณฑกา ธีรชัยสกุล,ปราณี ลิมป์วรวรรณ,ลักขณา อังอธิภัทร,ศิริพร เพิ่มพูล


ประสิทธิผลของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานด้วยการแพทย์ทางเลือก

ภก.ศุภรักษ์ ศุภเอม


 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2473
Server Time : 2024-06-20