ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ (ก.ย. – ธ.ค. 51)

วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก จัดพิมพ์ขึ้นเป็นฉบับปฐมฤกษ์ ประกอบด้วยบทความวิชาการของศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแบบหลากหลาย อาทิ โยคะ โฮมีโอพาธีย์ งานวิจัยที่ศึกษาถึงการนำระบบให้บริการสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกไปใช้ในสถานบริการ  และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการศึกษาเรื่องการจัดบริการสุขภาพแบบผสมผสานในโรงพยาบาลของรัฐเป็นการนำผู้อ่านสู่ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกที่มีความหลากหลาย

บรรณาธิการแถลง


การแพทย์ทางเลือกคืออะไร

นพ.เทวัญ ธานีรัตน์


ประวัติศาสตร์การแพทย์แบบโฮมีโอพาธีย์

ภญ.มณฑกา  ธีรชัยสกุล


การสร้างเสริมสุขภาพด้วยโยคะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

สิริพิมล  อัญชลีสังกาศ


การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการบริการสุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการของรัฐ-จังหวัดราชบุรี

บุญใจ  ลิ่มศิลา


พฤติกรรมการบริโภค และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  :  ศึกษาใน         อ. เมือง จ. นครราชสีมา

ลักขณา  อังอธิภัทร, ปราณี  ลิมป์วรวรรณ, พรรณี ภานุวัฒน์สุข


การจัดบริการสุขภาพแบบผสมผสานในโรงพยาบาลของรัฐ : ทิศทางที่ควรจะเป็น

มนทิพา  ทรงพานิช


 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871260
This Month : 79
Total Users : 1480773
Views Today : 2906
Server Time : 2024-06-24