ชื่องานวิจัย : ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในนักศึกษา คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้แต่ง : จุฑารัตน์   เสรีวัตร
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 8
ฉบับที่ : 1
ปีที่วิจัย : 2010
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

          การวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 517 ชุด พบว่าพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยของนักศึกษาคณะการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ในระดับดีปานกลางปัจจัยหลักได้แก่เจตคติต่อการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01. ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งบริการด้านการแพทย์แผนไทยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05. ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลและการได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อจากแหล่งต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01.

คำสำคัญการส่งเสริมสุขภาพการแพทย์แผนไทย

The objective of this descriptive research was to study the factors affecting health promotion behaviors concerning Thai traditional medicine (TTM) of students in the Faculty of Oriental Medicine, Rangsit University. The results were found as follows: Health promotion behaviors concerning TTM of students at the Faculty are at a moderate level. The predisposing factor, which was attitude toward TTM, had a positive relationship with health promotion behaviors concerning TTM at a 0.01 statistically significant level. The enabling factor, which was accessibility to TTM services, had a positive relationship with health promotion behaviors concerning TTM at the 0.05 statistically significant level. The reinforcing factors, which were social support from their relatives and information gained from various sources about TTM, had a positive relationship with health promotion behaviors concerning TTM at the 0.01 statistically significant level.

Key words: Health promotion, Thai traditional medicine

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : จุฑารัตน์ เสรีวัตร และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 176
Server Time : 2024-06-19