ชื่องานวิจัย : ประสิทธิผลและผลข้างเคียงของยาอัมรินทร์ในการบำบัดอาการชามือเท้า และปวดเมื่อย: การศึกษาเบื้องต้น
ผู้แต่ง : ชัยวัฒน์   จัตตุพร
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 5
ฉบับที่ : 3
ปีที่วิจัย : 2007
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : โรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงจากการใช้ยาตำรับอัมรินทร์ในการบำบัดอาการชามือเท้าและอาการปวดเมื่อยเปรียบเทียบกับยาหลอกในผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง 48 คนผู้ป่วย 25 คน เป็นกลุ่มทดลองได้รับยาตำรับอัมรินทร์ และ 23 คนเป็นกลุ่มควบคุมได้รับยาหลอกหลังจากเริ่มการทดลอง 15 วัน มีผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างเหลือเพียงกลุ่มละ 17 คน และเมื่อสิ้นสุดโครงการครบ 3 เดือน เหลืิอกลุ่มตัวอย่าง 11 คน

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เ็ป็นหญิง อายุ 41 – 60 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคความาดันโลหิตสูงก่อนเริ่มการทดลอง 15 วัน ผู้ป่วยในกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ได้รับยา NSAIDs และในกลุ่มทดลองใช้ยาพาราเศตะมอลหลังจากเริ่มต้นการทดลอง 15 วัน ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีอาการดีขึ้น แต่ไม่แตกต่างกันโดยนัยสถิติ (ค่าพี > 0.05) เมื่อให้ยาครบ 3 เดือน ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มมีอาการดีขึ้นแต่ไม่แตกต่างกันโดยนัยสถิติ (ค่าพี > 0.05). พบผลข้างเคียงจากการให้ยา 3 คนโดยมีอาการเพียงเล็กน้อย และจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบการทำงานของตับไต อยู่ในเกณฑ์ปรกติผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มมีความพึงพอใจในการรักษาร้อยละ 80 และในกลุ่มทดลองพอใจมากร้อยละ 20.

การที่ผลการทดลองไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่าง 2 กลุ่ม อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนน้อยเกินไปอัตราการหยุดร่วมโครงการสูงหรืออาจเป็นเพราะอาการที่ใช้เป็นตัวชี้วัดไม่เฉพาะเจาะจงพอข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไปคือเพิ่มจำนวนประชากรศึกษา.

 

คำสำคัญ: โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงยาตำรับอัมรินทร์อาการขามือเท้าปวดเมื่อย

 

The objective of this clinical research was to study the efficacy and side effects of a Thai traditional herbal preparation called “Ya Ammarin” compared with a placebo in patients with numbness of the extremities and myalgia. The study was carried out at Wangchan District Hospital, Rayong Province in patients who were at least 32 years old. There were 25 patients in the experimental group and 23 in the placebo group. Most of the participants were females aged 41-60 and the majority had diabetes or hypertension. Fifteen days prior to the beginning of the study, most of the control group took NSAIDs, while most of the experimental group took paracetamol. At 15 days and at three months after starting the medication, the symptoms of both groups were improved, but there was no statistically significant difference between the groups. Only mild side effects were observed in three patients, with no change in their liver or kidney functions. Eighty percent of both groups were satisfied with the treatment while 20 percent were very satisfied. The explanation for there being no statistically significant difference between the two groups could be a result of the small sample size and high drop-out rate. Therefore, it is recommended that further study should be conducted in a larger number of patients.

 

Key words: Ya Amarin, numbness of the extremities, myalgia

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : ชัยวัฒน์ จัตตุพร และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871248
This Month : 67
Total Users : 1480761
Views Today : 2574
Server Time : 2024-06-20