ชื่องานวิจัย : ประสิทธิผลของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานด้วยการแพทย์ทางเลือก
ผู้แต่ง : ภก.   ศุภรักษ์   ศุภเอม
ชื่อวารสาร : วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ปีที่ : –
ฉบับที่ : –
ปีที่วิจัย : 2009
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : โรงพยาบาลอุบลรัตน์
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้ป่วยเป็นอย่างมาก  การแพทย์ทางเลือกอาจนำมาประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยเบาหวานได้ โดยในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประเมินว่ากิจกรรมแพทย์ทางเลือกสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดและเพิ่มคะแนนคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานได้หรือไม่ ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบมีกลุ่มเปรียบเทียบ โดยมีการให้กิจกรรมแพทย์ทางเลือกเสริมเข้าไปกับการรักษาพยาบาลแบบปกติ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสอนการทำสมาธิ   การฝึกโยคะ การให้สุขศึกษาด้านโภชนาการ และการให้คำปรึกษาผู้ป่วยเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการรักษาพยาบาลแบบปกติเพียงอย่างเดียว กลุ่มละ 35 คน นาน 5 เดือน พบว่า กลุ่มที่ได้กิจกรรมแพทย์ทางเลือกมีระดับน้ำตาลในเลือด(Average hemoglobin A1C) ต่ำกว่าก่อนเข้าโครงการร้อยละ 1.69  และลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็ลดลงร้อยละ 0.48 แต่ลดลงอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ในส่วนคะแนนคุณภาพชีวิตนั้นพบว่าผู้ป่วยเบาหวานทั้งสองกลุ่ม มีคะแนนคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยกลุ่มที่ได้กิจกรรมแพทย์ทางเลือกมีคะแนนคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น 12.43 คะแนน กลุ่มควบคุมเพิ่มขึ้น 7.63 คะแนน สรุปโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานด้วยการแพทย์ทางเลือก สามารถจัดกิจกรรมแพทย์ทางเลือกที่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือด  และเพิ่มคะแนนคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พลังทางสถิติร้อยละ 80

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) : 
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : ภก.ศุภรักษ์ ศุภเอม

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871260
This Month : 79
Total Users : 1480773
Views Today : 2916
Server Time : 2024-06-24