วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

กองการแพทย์ทางเลือก มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และคัดกรองศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่นที่เหมาะสม

(๓) กำหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น
(๔) พัฒนารูปแบบ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีบริการแพทย์แผนจีนและแพทย์ทางเลือกอื่นผสมผสานในระบบสุขภาพ
(๕) กำกับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น 
(๖) ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น
(๗) ปฎิบัติงานร่วมมือหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ 

          เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์ทางเลือก เพื่อประชาชนมีสุขภาพดีโดยการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์

  อำนาจหน้าที่

          อำนาจหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือกด้านการแพทย์

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871142
This Month : 99
Total Users : 1480655
Views Today : 1255
Server Time : 2024-05-23