ชื่องานวิจัย : ต้นทุนการผลิตเห็ดและสปอร์เห็ดหลินจือในโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ผู้แต่ง : รัตนา   โพธิสุวรรณ
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 8
ฉบับที่ : 1
ปีที่วิจัย : 2010
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

         การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลการผลิตเห็ดและสปอร์เห็ดหลินจือสายพันธุ์เอ็มจี2 (MG2จำนวน 6 โรงเรือน ผลิต 3 รุ่น โดยรุ่นที่จำนวน 30,000 ก้อน รุ่นที่ 2 จำนวน 34,955 ก้อน และรุ่นที่ 3 จำนวน 32,032 ก้อน รวม 96,987 ก้อน ข้อมูลต้นทุนคำนวณจากผลรวมของ ต้นทุนคงที่ทั้งหมด และต้นทุนผันแปรทั้งหมด.

ผลการศึกษาพบว่า เห็ดและสปอร์เห็ดหลินจือรุ่นที่ 1 ผลผลิตเป็นกิ่งก้านคล้ายเขากวาง เนื่องจากผลิตในฤดูหนาว มีต้นทุนการผลิต 10.97 บาท/ก้อน หรือ 1,135.77 บาท/กก. (อบแห้ง), รุ่นที่ 2 ผลผลิตเสียหายทั้งหมด เนื่องจากก้อนเชื้อเห็ดติดเชื้อรา มีต้นทุนการผลิต 6.22 บาท/ก้อนรุ่นที่ 3 มีต้นทุนการผลิต 10.66 บาท/ก้อน หรือ 1,168.00 บาท/กก. (อบแห้ง); รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมดเป็นเงิน 888,149.90 บาท หรือ 9.16 บาท/ก้อน หรือ 1,526.27 บาท/กก. (อบแห้ง). ราคานี้มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์หากโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายฯ เป็นผู้ผลิต เนื่องจากราคาซื้อขายเห็ดหลินจืออบแห้งในตลาดประเทศไทยกิโลกรัมละ 850.00 บาท และราคาสปอร์เห็ดหลินจืออบแห้งกิโลกรัมละ 2,000.00 – 100,000.00 บาท. อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จะส่งเสริมให้ผลิต เกษตรกรควรจะได้รับการเสริมสร้างความรู้และความชำนาญในการผลิตตามแนวทางเกษตรที่ดีที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์.

คำสำคัญต้นทุนการผลิตเห็ดหลินจือสปอร์เห็ดหลินจือแนวทางการเกษตรที่ดีที่เหมาะสม

This study collected data on MG2 Lingzhi mushroom production and its spores from six buildings, covering three crops, containing 30,000 bags, 34,955 bags and 32,032 bags per crop respectively. The total cost was derived from the total fixed cost plus total variable cost.

The result of this study showed that the first crop of Lingzhi mushrooms producted were stem-shaped and looked like deer antlers due to the fact they were grown in the winter. The cost of production was 10.97 baht per bag, or 1,135 baht per kilogram. The second crop was destroyed by fungus; it cost 6.22 baht per bag. The cost of production for the third crop was 10.66 baht per bag or 1,168.99 baht per kilogram.

The overall cost of production for the 3 crops was 888,149.90 baht per year, 9.16 baht per bag, and 1,526.27 baht per kilogram. While dry Lingzhi mushroom in the Thai market costs 850 baht per kilogram, its spores were priced at 2,000-100,000 baht per kilogram. Therefore, it will be possible for Muang NgaiSpecial Agricultural Project to produce Lingzhi mushroom and its spores for commercial sale.

However, if the crops are promoted among farmers, the farmers must be taught skills in proper production methods (good agricultural practices (GAP)) in order to be effective in producing this type of mushroom and for selling it commercially.

Key words: cost of production, Lingzhi mushroom, Lingzhi spore, good agricultural practices (GAP)

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : รัตนา โพธิสุรรณ และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871262
This Month : 81
Total Users : 1480775
Views Today : 291
Server Time : 2024-06-25