ดุษฎีนิพนธ์ “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ

” ของอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน”


1 ปกวิทยานิพนธ์ ใจเพชร-เล่ม 1

1 ปกวิทยานิพนธ์ ใจเพชร-เล่ม 2

2 กิตติกรรมประกาศ ใจเพชร

3 บทคัดย่อภาษาไทย ใจเพชร

4 บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ ใจเพชร

4 1-16

4 หน้า 17-25

4 หน้า 26-30

4 หน้า 31-35

4 36-56

4 57-80

5 สารบัญ หลัก ใจเพชร

6 สารบัญตาราง ใจเพชร

7 สารบัญภาพ ใจเพชร

8 บทที่ 1 ใจเพชร

9 บทที่ 2 ใจเพชร

10 บทที่ 3 ใจเพชร

11 บทที่ 4 หน้า 17-25

12 บทที่ 5 ใจเพชร

13 บทที่ 6 ใจเพชร น

14 บทที่ 7 ใจเพชร

15 บทที่ 8 ใจเพชร

16 บทที่ 9 ใจเพชร

17 บทที่ 10 ใจเพชร

18 บทที่ 11 ใจเพชร

19 บรรณานุกรม ใจเพชร

20-1 คำศัพท์ที่สำคัญ ใจเพชร

20-2 ประวัติผู้วิจัย ใจเพชร

21-0-1 ภาคผนวก – ภาคผนวก ก ใจเพชร น 835-838

21-0-2 ภาคผนวก ก ใจเพชร น 839-898

21-1 ภาคผนวก ก ใจเพชร น 899-966

21-2 ภาคผนวก ก ใจเพชร น 967-986

21-3 ภาคผนวก ก ใจเพชร น 987-1016

21-4 ภาคผนวก ก ใจเพชร น 1017-1066

21-5 ภาคผนวก ก ใจเพชร น 1067-1118

21-6 ภาคผนวก ก ใจเพชร น 1119-1216

21-7 ภาคผนวก ก ใจเพชร น 1217-1278

21-8 ภาคผนวก ก ใจเพชร น 1279-1356

21-9 ภาคผนวก ก ใจเพชร น 1357-1456

21-10 ภาคผนวก ก ใจเพชร น 1457-1636

21-11 ภาคผนวก ก ใจเพชร น 1637-1658

21-12 ภาคผนวก ก .ใจเพชร น 1659-1745

21-14 ภาคผนวก ก ใจเพชร น 1889-1984

21-15 ภาคผนวก ก ใจเพชร น 1985-2042

21-16 ภาคผนวก ก ใจเพชร น 2043-2076

21-17 ภาคผนวก ก ใจเพชร น 2077-2102

21-18 ภาคผนวก ก ใจเพชร น 2103-2130

21-19 ภาคผนวก ก ใจเพชร น 2131-2152

22 ภาคผนวก ข รวมผลทางห้องปฏิบัติการ ใจเพชร

23 ภาคผนวก ค รวมเล่มวิจัยเรือนจำภูเก็ต ใจเพชร

24 ภาคผนวก ง วิจัยเรือนจำนครพนม ใจเพชร

25 ภาคผนวก จ ถอดรหัส ๑ กรณีตัวอย่าง 1-29 ใจเพชร

26 ภาคผนวก ฉ กรณ๊ศึกษา ความลับฟ้า ใจเพชร

27 ภาคผนวก ช ประวัติศาสตร์ภาพการบริการและกิจกรรมการ หน้า 1-20

27 ภาคผนวก ช ประวัติศาสตร์ภาพการบริการและกิจกรรมการ หน้า21-30

27 ภาคผนวก ช ประวัติศาสตร์ภาพการบริการและกิจกรรมการ หน้า 31-40

27 ภาคผนวก ช ประวัติศาสตร์ภาพการบริการและกิจกรรมการ หน้า 41-50

27 ภาคผนวก ช ประวัติศาสตร์ภาพการบริการและกิจกรรมการ หน้า 51-60

27 ภาคผนวก ช ประวัติศาสตร์ภาพการบริการและกิจกรรมการ หน้า 61-86

28 ภาคผนวก ซ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ใจเพชร

29 ภาคผนวก ฌ ตารางสามเส้า หน้าแรก ใจเพชร น 2559-2560 ปกภาคผนวก

30 ภาคผนวก ญ แบบสอบถาม ใจเพชร น 2649-2662

31 ภาคผนวก ฎ – ตารางสุขภาวะ 4 ด้าน ใจเพชร 090259 น 2663-2664

31 ภาคผนวก ฎ – ตารางสุขภาวะ 4 ด้านของผู้ใช้ พวธ ใจเพชร น 2665-2774

32 ภาคผนวก ฏ เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว ใจเพชร น 2775-2812

33 ภาคผนวก ฐ การเตรียมวางขันธ์วางร่าง ใจเพชร น 2813-2832

34 ภาคผนวก ฑ – คำคมเพชรจากใจเพชร น 2833-3022

35 คำศัพท์ที่สำคัญ ใจเพชร 090259 น 3023-3040

36 ประวัติผู้วิจัย ใจเพชร 090259 น 3041-3042

 

 

 

 

 

 

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 499
Server Time : 2024-06-19