การใช้การรักษาแบบผสมผสานและการแพทย์ทางเลือกในผู้ติดเชื้อHIVและผู้ป่วยเอดส์ที่มารับการรักษาในรพ. ผู้วิจัย : ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐ, สมจิต หนุเจริญกุล, สายใจ ปิ่นตบแต่ง ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรที่มีรายงานฤทธิ์ยับยั้งเชื้อเอชไอวี  ผู้วิจัย : โสภิต ธรรมอารี, กมลศรี สายพันธ์, วัชราพร ริกากรณ์,กรกนก อิงคนินันท์, สมบูรณ์ เกียรตินันทน์

 การดูแลและส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ จ.ขอนแก่น ผู้วิจัย : ศิริวรรณ หมื่นหัส : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ข่อนแก่น    วิไลวรรณ พันธไชย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

 การปฏิบัติสมาธิด้วยพลังพีระมิดมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันโรคและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ กรณีศึกษา : การปฏิบัติสมาธิแนวพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ ผู้วิจัย : สิริรัตน์ จันทรมะโน, มนูญ ใจเขื่อนแก้ว และศิริพร วงศ์ชัย คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

 

สร้างเมื่อ 07 – มี.ค.- 49

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 336
Server Time : 2024-06-19