ชื่องานวิจัย : ความเจ็บปวดกับการแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก
ผู้แต่ง : ประดิษฐ์   ประทีปะวณิช
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 5
ฉบับที่ : 3
ปีที่วิจัย : 2007
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : –
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

ความปวดเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยที่สุดในเวชปฏิบัติโดยเฉพาะปัญหาปวดเรื้อรังและปวดในผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่นิยมไปหาการรักษาแบบอายุรกรรมเสริมและการแพทย์ทางเลือกมากที่สุดอายุรกรรมเสริมและการแพทย์ทางเลือกเป็นศาสตร์ที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นเรื่องประสบการณ์ จึงเป็นที่น่าประหลาดใจว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาประชากรที่มีปัญหาเรื่องความปวดได้ไปใช้บริการทางอายุรกรรมเสริมและการแพทย์ทางเลือกมากขึ้น รวมถึงโรงเรียนแพทย์แผนปัจจุบันในสหรัฐอเมริกาหลายแห่งได้นำเอาอายุรกรรมเสริมและการแพทย์ทางเลือกไปบรรจุในหลักสูตร เพื่อร่วมในการรักษาที่เรียกว่าการรักษาแบบผสมผสานด้วยสถานการณ์เช่นนี้จึงนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่พวกเราจะต้องมาทำความเข้าใจกับอายุรกรรมเสริมและการแพทย์ทางเลือกโดยแนวคิดทั่วไปในการที่จะทราบผลดีที่จะได้รับ รวมถึงความปลอดภัยของการรักษาแบบอายุรกรรมเสริมและการแพทย์ทางเลือกขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ความเชื่อความศรัทธาของผู้ป่วย, ทักษะและประสบการณ์ของผู้ให้การรักษา, มิติใดขององค์รวม (กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ) ที่อายุรกรรมเสริมและการแพทย์ทางเลือกให้ประโยชน์, ข้อห้าม และข้อควรระวัง, และราคาค่าใช้จ่ายการผสมผสานเพื่อความเหมาะสมและถูกต้องจะมีความแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย ความจำเป็นพื้นฐานของการรักษาในรูปแบบนี้ จึงเป็นการประเมินสภาพของผู้ป่วยอย่างองค์รวม

คำสำคัญ: ความเจ็บปวด, ปวดเรื้อรัง, การแพทย์เสริม, การแพทย์ทางเลือก

Pain is the most common problem encountered in clinical practice. Pain, particularly chronic pain and that experienced by cancer patients, is the most common group using complementary and alternative medicine (CAM). Most CAM is not evidence-based; instead, it is experience-based. Surprisingly more and more Americans are turning to complementary and alternative medicine to help manage and treat their pain. Also, many medical schools in North America include the study of CAM in modern medicine as integrative medicine. In this context, it is necessary for us to understand the general concept of CAM (holistic), and classification (alternative medicine system, mind-body intervention, biologically based therapy, manipulative and bodybased therapy, and energy therapy). In predicting the benefits to be derived from CAM and the safety of CAM, it is based on many things, for example the beliefs of the patient, the skill of the therapist, which dimension of holistic (body, mind, social, or spiritual) that CAM can help, contraindications and precautions, and cost. The mix and match with integrative medicine is individual-to-individual depending on each patient. It is fundamental to assess the individual and holistic profile of each patient.

Key words: pain, chronic pain, complementary medicine, alternative medicine

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : ประดิษฐ์ ประทีปะวณิชและคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871142
This Month : 99
Total Users : 1480655
Views Today : 1277
Server Time : 2024-05-23