การอบรมเชิงปฏิบัติการ International Post-Graduate Medical Training 2013 การแพทย์มนุษย์ปรัชญา

ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2556 ณ asean house สถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
การแพทย์แนวมนุษย์ปรัชญาเป็นระบบการแพทย์แบบองค์รวมที่ริเริ่มโดย ดร.รูดอล์ฟ สไตเนอร์ เมื่อปี 1920 ซึ่งมองมนุษย์ในฐานะส่วนหนึ่งของโลกและจักรวาล อีกทั้งให้ความสนใจกับมนุษย์ในฐานะองค์รวมของ 4 ระบบอันได้แก่ กายภาพ, พลังชีวิต, จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยที่สุขภาพที่ดีของมนุษย์เป็นผลมาจากการที่ทั้ง 4 มิติทำงานอย่างต่อเนื่องและสอดประสานกันอย่างสมดุล
การบำบัดรักษาในแนวทางการแพทย์มนุษยปรัชญาจึงเป็นกระบวนการสร้างสมดุลภายในระหว่างทั้ง 4 มิตินี้ให้กลับคืนมา เพื่อนำไปสู่สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงต่อไป ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการที่หลากหลายตั้งแต่กระบวนการใช้ยา สมุนไพร ศิลปะ ดนตรี ตลอดจนใช้การศึกษาวอลดอร์ฟในฐานะกระบวนวิธีสร้างสมดุลก่อนที่จะเกิดโรคภัยตามมา
โดยที่การแพทย์แนวมนุษยปรัชญาเล็งเห็นความสัมพันธ์ระหว่างโรคภัยไข้เจ็บกับพัฒนาการชีวิตของผู้ป่วย ความสัมพันธ์ของแพทย์ผู้รักษากับคนไข้ จึงไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ แต่เป็นความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนร่วมทางในการนำสุขภาพกลับคืนสู่สภาวะสมดุล โดยมีแพทย์เป็นผู็ให้คำแนะนำ ส่วนคนไข้เป็นผู้ตัดสินใจเดินตามเส้นทางชีวิตของตน
การอบรม IPMT นี้จะช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ในแต่ละมิติ เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยโรคซึ่งเกิดขึ้นที่มิติเหล่านั้น รวมทั้งกระบวนการบำบัดรักษาจากภายนอกและภายในตัวผู้ป่วยเอง
สำหรับผู้เข้าอบรมที่มาจากสาขาวิชาชีพอื่น เช่น ครู นักการศึกษา พยาบาล ฯลฯ ก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาชีพตนที่ต่อเนื่องโดยตรงกับการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกระบวนการที่เกี่ยวพันกับการบำบัดรักษาที่เหมาะสมตามสาขาวิชาชีพเพื่อนำไปสู่สุขภาพที่สมดุล เนื่องจากการแพทย์แนวมนุษยปรัชญาเป็นการแพทย์แบบองค์รวมและเป็นบูรณาการ มีความเกี่ยวพันกับสาขาวิชาอื่นๆ หลากหลาย
การอบรม IPMT นี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม IPMT หลักสูตรต่อเนื่อง ซึ่งจัดขึ้นตามประเทศต่างๆ ทั่วโลกร่วมกับฝ่ายการแพทย์สมาคมมนุษยปรัชญาสากล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

International Post-Graduate Medical Training 2013

ระเบียบการคลัง

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ใบสมัครและเเผนที่

 

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 479
Server Time : 2024-06-19