ชื่องานวิจัย : การศึกษาโปรแกรมการจัดการตนเองที่เน้นอาหารและการออกกำลังกายในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ผู้แต่ง : ดวงใจ   แซ่หยี
ชื่อวารสาร : วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
ปีที่ : –
ฉบับที่ : –
ปีที่วิจัย : 2009
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลกมลาไสย
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

          การวิจัยแบบอนุกรมเวลานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบน้ำหนักตัวและขนาดกล้ามเนื้อต้นแขนของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภายหลังได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองที่เน้นอาหารและการออกกำลังกายในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลกมลาไสย   จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส มีอายุระหว่าง 20-59จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือโปรแกรมการจัดการตนเองที่ผู้วิจัยพัฒนาจากแนวคิดของ Tobin และคณะชั่งน้ำหนักและวัดขนาดของกล้ามเนื้อต้นแขนซ้ายและขวาทุก 2 สัปดาห์เป็นเวลา 6 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำผลการวิจัย พบว่า น้ำหนักตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภายหลังได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองที่เน้นอาหารและการออกกำลังกายเป็นเวลา 4 สัปดาห์ และ 6สัปดาห์ มากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และขนาดกล้ามเนื้อต้นแขนขวาและซ้ายภายหลังได้รับโปรแกรมฯเป็นเวลา 6 สัปดาห์มากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

The time-series research design aimed to compare body weight, right upper arm muscle and left upper arm muscle of persons living with HIV/AIDS after receiving the Self-Management emphasizing Diet and Exercise Program in different time.The participants consisted of 20 persons living with HIV/AIDSwho received antiretroviral therapy at Kamalasai hospital, Kalasin. Study instrument for implementation the Self-Management emphasizing Diet and Exercise Program that based on the self-management concept1. Comparison of pre and post 2 weeks, 4 weeks and 6 weeks of body weight and both arms muscle were evaluated. The data were analyzed using Repeated Measure Analysis of Variance. The major findings were as follows: The 4 weeks and 6 weeks posttest body weight were significantly greater than at the pretest phase (p<.05), and the 6 weeks posttest right and left upper arms muscle were significantly greater than at the pretest phase (p<.05).

เอกสารฉบับเต็ม(PDF) : 
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย :  ดวงใจ แซ่หยี

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871407
This Month : 110
Total Users : 1480920
Views Today : 2570
Server Time : 2024-07-21