ชื่องานวิจัย : การศึกษาคุณลักษณะของกำลังคนที่ต้องการด้านสาธารณสุขชุมชนที่มีความรู้ด้านแพทย์แผนไทยในจังหวัดสงขลา
ผู้แต่ง : เอษา   คงสุทธิ์
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 9
ฉบับที่ : 1
ปีที่วิจัย : 2011
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะกำลังคนที่ต้องการด้านสาธารณสุขชุมชนที่มีความรู้ด้านแพทย์แผนไทยในจังหวัดสงขลาโดยการส่งแบบสอบถามไปยังสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐในจังหวัดสงขลาจำนวน 79 แห่ง ตอบกลับ 66 แห่ง ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะกำลังคนด้านคุณค่าเฉพาะตัวที่ต้องการในภาพรวมมีความต้องการอยู่ระดับมากคุณลักษณะที่ต้องการสูงสุด คือ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ด้านทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ต้องการในภาพรวมมีความต้องการมีความต้องการอยู่ในระดับมากคุณลักษณะที่ต้องการอันสูงสุด คือ มีการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานได้อย่างถูกต้อง ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ต้องการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คุณลักษณะที่ต้องการอันดับสูงสุด คือ มีความเต็มใจรับมอบงานที่ได้รับมอบหมายความต้องการด้านทักษะในการสื่อสารที่ต้องการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คุณลักษณะที่ต้องการอันดับสูงสุด คือ สามารถเป็นผู้ฟังที่ดี รองลงมา ด้านลักษณะเกี่ยวกับงานที่ต้องการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คุณลักษณะที่ต้องการอันดับสูงสุด คือสามารถทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนด ด้านวุฒิภาวะที่ต้องการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คุณลักษณะที่ต้องการอับดับสูงสุด คือ สามารถทำงานได้ดีโดยไม่ต้องควบคุมหรือตรวจตรา ด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยในงานที่ต้องการ คุณลักษณะที่ต้องการอันดับสูงสุดคือ สามารถทำงานภายใต้ภาวะความเครียดได้และด้านความผูกพันที่ต้องการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คุณลักษณะที่ต้องการอันดับสูงสุด คือ มีความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน

คำสำคัญ:  คุณลักษณะของกำลังคนสาธารณสุขชุมชนความรู้ด้านแพทย์แผนไทย

This research was aimed at studing the manpower requirement characteristics for community public health with knowledge of Thai traditional medicine in Songkhla province. A total of 79 questionnaires were sent to public health facilities in Songkhla Province; there were 66 responses. The results showed that the characteristics requiring unique skills were at a high level overall. Considered item by item, enthusiasm for work was in greatest need, followed by positive attitude toward work and full capacity effort. The characteristic requiring problem-solving ability and decision-making skill was also at a high level overall. Considered item by item, making decisions properly to solve problems was needed the most, followed by the ability to prepare and organize work and being adaptable to the needs of the work. As for the required relationship with other people, it was at a moderate level overall. Considered item by item, willingness to take responsibility for the assigned work was the highest need, followed by the adoption of administrative skills, following the recommendation of the chief and adaptability to the needs of colleagues. Required communication skills were at a moderate level overall. Considered item by item, the ability to be a good listener was the highest need, followed by the ability to speak clearly and to ask questions. The manpower characteristic required by work style was at a high level overall. Considered item by item, the ability to complete the work on schedule was the highest need, followed by circumspection and ability to improve the work performance appropriately. The manpower characteristic in the aspect of the required maturity was overall at a high level. Considered item by item, the ability to work well without being controlled or inspected was the highest need, followed by work circumspection and responsibility. The manpower characteristic requiring hygienic conditions and safety in work was at a high level overall. Considered item by item, the ability to work under pressure was the highest need, followed by awareness of work safety and safety rules. The manpower characteristic requiring commitment was at a high level overall. Considered item by item, diligence in work was the highest need, followed by working regularly and being on time and performing the work according to established policies.

Key words: Characteristics of manpower, community public health, knowlege of Thai traditional medicine

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : เอษา คงสุทธิ์ และคณะ

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 621
Server Time : 2024-06-19