ชื่องานวิจัย : การนวดไทยแบบราชสำนักร่วมกับการประคบด้วยสมุนไพร: ประสิทธิผลในการลดอาการปวดหลังระยะหลังคลอด
ผู้แต่ง : สร้อยศรี   เอี่ยมพรชัย
ชื่อวารสาร : Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine
ปีที่ : 7
ฉบับที่ : 2-3
ปีที่วิจัย : 2009
หน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน(หลัก) : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
บทคัดย่อไทย-อังกฤษ(Abstract) :

วัตถุประสงค์: การศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทยแบบราชสำนักร่วมกับการประคบด้วยสมุนไพรเพื่อลดอาการปวดหลังที่เกิดขึ้นหลังคลอดช่วงแรก (24 ชั่วโมง หลังคลอดและการดูแลรักษาตามมาตรฐานการพยาบาลปรกติ.

วิธีการ: ปร ะชากรศึกษา 100 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 50 ราย. กลุ่มทดลองได้รับการนวดไทยแบบราชสำนักและการประคบด้วยสมุนไพรเป็นเวลา 60 นาทีกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานการพยาบาลตามปรกติ ทั้งสองกลุ่มได้รับการประเมินระดับความปวดหลังด้วยวิธีประเมินระดับการปวดเป็นตัวเลข ก่อนและหลังการศึกษา.

ผลการศึกษา: ก่อนการทดลอง ระดับความปวดของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน [5(5-6) และ 5(5-6): ค่าพี > 0.365]. หลังการทดลองพบว่าระดับอาการปวดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ [4(3-4.25) และ 5(3.75-5.25): ค่าพี < 0.001]. เมื่อเปรียบเทียบค่ามัธยฐานของระดับอาการปวดพบว่าแตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติ [2(1-3) และ 0(0-2): ค่าพี < 0.001] แต่ไม่มีความสำคัญทางเวชกรรมกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจผลการรักษาในระดับสูงและไม่พบอาการแทรกซ้อน.

สรุป: การนวดไทยแบบราชสำนักร่วมกับการประคบด้วยสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการปวดหลังระดับปานกลางที่เกิดขึ้นในระยะหลังคลอดช่วงแรกได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่มีนัยสำคัญทางเวชกรรม.อาสาสมัครมีความพึงพอใจในระดับสูง และไม่พบอาการแทรกซ้อน.

คำสำคัญ: การนวดไทยแบบราชสำนักการประคบด้วยสมุนไพรอาการปวดหลัง, หลังคลอด

Objective: To evaluate the effectiveness of the court-type Thai traditional massage and hot herbal compress in addition to the standard management for the relief of back pain during the early postpartum period (within 24 hours after having given birth).

Methods: One hundred patients were randomly divided into two groups. The test group was treated with court-type Thai traditional massage and hot herbal compress for 60 minutes. The control group received only standard postpartum management. Patients were asked to rate the intensity of their back pain using a pain numeric rating scale before and after treatment.

Results: Before receiving treatment, the pain intensity was equal among the two groups [5(5-6) and 5(5- 6); p>0.365]. When comparing the pain intensity after having received treatment, the difference between the groups showed statistical significance: [4(3-4.25) and 5(3.75-5.25); p<0.001]. The difference of the median of pain intensity between the groups also showed statistical significance [2(1-3) and 0(0-2);p<0.001], but this showed no clinical significance. The great majority (82%) of patients in the treatment group reported a high level of satisfaction (8-10). There was no report of any side effect.

Conclusions: The addition of the court-type Thai traditional massage and hot herbal compress to the standard management can modestly relieve back pain in women with moderate back pain. The improvement in pain score was statistically significant when compared with the control group but there was no clinical significance. The patients were very satisfied and no side effect was reported.

Key words: Court-type Thai traditional massage, hot herbal compress, back pain, postpartum period, satisfaction

ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(เอกสารฉบับเต็ม) : –
บทความสั้น(Text): –
ลิงค์ไปยังเว็ปหลัก(บทความขนาดสั้น) : –
เจ้าของงานวิจัย : สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย

โมบายแอปพลิเคชัน

 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ


สามารถติดต่อเราผ่าน Line

 

ได้แล้ววันนี้

ติดตาม กองการแพทย์ทางเลือก

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่

       


กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
อาคาร 2 ชั้น 6 และชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02 591 7007 ต่อ 2607
โทรสาร : 02 149 5637
อีเมล์ : Thaicam2019@gmail.com

5871246
This Month : 65
Total Users : 1480759
Views Today : 519
Server Time : 2024-06-19